Prizes

פרסים לדוקטורנטים מצטיינים

חברי סגל יקרים,

האגודה הישראלית להנדסה ביורפואית (ISMBE) תחלק בכנס השנתי פרסים לדוקטורנטים מצטיינים שתחום המחקר שלהם בהנדסה ביורפואית.
הנכם מוזמנים להגיש מועמדות של דוקטורנט אחד שמבצע מחקר בהנחייתכם ושהישגיו בולטים.
יש לשלוח עד תאריך ה- 16 בפברואר (ישירות, לא דרך הדוקטורנט) קובץ אחד שכולל:
1. קורות חיים של המועמד (השכלה+ ממוצעי ציוני תואר ראשון ושני, נסיון בעבודה בתחום, פרסים, מאמרים, השתתפות בכנסים, התנדבות).
2. המלצת מנחה.
3. המלצה נוספת ממישהו שעימו המועמד עבד.

כתובת לשליחה: kappon@paragong.com
נא לציין בכותרת של האימייל את שם המועמד ושהוא סטודנט לתואר דוקטור.

בברכה,
פרופ' מיטל זילברמן
נשיאת האיגוד הישראלי להנדסה ביורפואית

פרסים למסטרנטים מצטיינים

חברי סגל יקרים,

האגודה הישראלית להנדסה ביורפואית (ISMBE) תחלק בכנס השנתי פרסים למסטרנטים מצטיינים שתחום המחקר שלהם בהנדסה ביורפואית.
הנכם מוזמנים להגיש מועמדות של מסטרנט אחד שמבצע מחקר בהנחייתכם ושהישגיו בולטים.
יש לשלוח עד תאריך ה- 16 בפברואר (ישירות, לא דרך המסטרנט) קובץ אחד שכולל:
1. קורות חיים של המועמד (השכלה+ ממוצעי ציוני תואר ראשון ושני, נסיון בעבודה בתחום, פרסים, מאמרים, השתתפות בכנסים, התנדבות).
2. המלצת מנחה.
3. המלצה נוספת ממישהו שעימו המועמד עבד.

כתובת לשליחה: kappon@paragong.com
נא לציין בכותרת של האימייל את שם המועמד ושהוא סטודנט לתואר שני.

בברכה,
פרופ' מיטל זילברמן
נשיאת האיגוד הישראלי להנדסה ביורפואית